Incwadi yomthetho okhuthaza ukutholakala kolwazi. Ilungiselelwe ngokwemibandela yesigatshana 14 somethetho okhuthaza ukutholakala kolwazi (Nombolo 2 ka-2000) (Umthetho).


JPC Promotion of Access to Information Act Manual - Isizulu