Incwadi yomthetho okhuthaza ukutholakala kolwazi. Ilungiselelwe ngokwemibandela yesigatshana 14 somethetho okhuthaza ukutholakala kolwazi (Nombolo 2 ka-2000) (Umthetho).